TeamViewer 7.0.15723

โปรแกรมควบคุมเครื่องอื่นๆระยะไกล เหมาะสำหรับงานประเภทซัพพอร์ทลูกค้า Remote Support , Remote presentation และ Remote administration
เช่นเวลาที่ต้องการจะซัพพอร์ทลูกค้าอธิบายผ่านทางโทรศัพท์หรือช่องทางอื่นๆแล้วยังไม่เข้าใจ ใช้โปรแกรมนี้เข้าไปควบคุมเครื่องลูกค้าซะเลย ให้ลูกค้าดูเฉยๆ
แล้วเราก็ทำให้ดูเราสามารถควบคุมเมาส์เครื่องนั้นได้เลย

หลักการทำงานของโปรแกรม TeamViwer7.0

เมื่อต้องการให้ควบคุม เครื่องที่จะให้ควบคุมจะต้องลงโปรแกรมแล้วต้องบอกรหัสให้อีกฝ่ายทราบ เครื่องที่ควบคุมก็ลงโปรแกรมไว้ด้วยแล้ว

ใช้งานเข้าควบคุมเครื่องได้เลย(เครื่องที่จะควบคุมเครื่องอื่นนั้นต้องรู้รหัสของเครื่องที่จะไปควบคุมด้วย)

รายละเอียดโปรแกรมรีโมทระยะไกล เพื่อเชื่อมต่อการทำงานระหว่างเครื่อง PC สองเครื่อง

you can remotely control any PC with Click on Download TeamViewer7.0.15723
It is free to use under personal use but for business you will have to buy a license Grab the code you need
from which ever computer you are trying to control Paste the code as well as the password into the provided space